Hình Ảnh và Video Sinh Hoạt

Video thông tin


Cách chuẩn bị cho kỳ thi tiếng Việt năm lớp 12

Tháng 12, 2016


VIDEO

Ghi danh 2020

Tháng 1, 2020

VIDEO

Tham gia văn nghệ Tết Ta 2020

17/01/2020

VIDEO

Dạy online mùa Covid 2020

Năm 2020

VIDEO

Lễ Tốt nghiệp lớp tiếng Việt 12 niên học 2020

21/11/2020