Lễ Tổng Kết niên học 2021 trường VN Lạc Hồng


(04/12/2021 tại Trung tâm giảng dạy Inala - Inala State School, Durack)