Lễ Tổng Kết niên học 2021


(04/12/2021 tại trường Inala State School)