Tiệc Họp Mặt 2012


(25 tháng 8 năm 2012)

Tiệc Họp mặt giữa nhà trường và quý vị phụ huynh cùng các thân hữu tại nhà hàng Maxim, Brisbane.