Hình ảnh một số sinh hoạt trong niên học 2008Ngày Ghi Danh (26/01/2008)
Sinh hoạt lớp
Tập văn nghệ cho Tết Trung Thu (16/8/2008)